Dating Kaalaman Sa Pagsulat

Guamagamit ang pagbasa ng sistemang panglinggwistika linguistic system 6. Nakasalalay ang mabisang pagbasa sa mga nakaraang kaalaman prior knowledge Ang Aklat at Halaga nito sa Pagbasa. Carl Woodland - ang aklat ay isang lunsaran para maabot ang makabagong kaalaman at karunungan na bumabalot sa kahiwagaan ng sangkatauhan simula sa mga nakalipas na panahon hanggang sa kasalukuyang panahon.

Anumang pamamamaraang gamitin o aklat na basahin, ito ay dapat makatulong sa mga mag- aaral ayon sa mga sumusunod: Naaayon sa layunin his purpose 2. Naaayon sa kanyang interes his interest 3. Naaayos sa mga materyales na mayroon na availability of the book 4. Kakulangan sa kaalamang panglingguwistika. Kakulangan sa kaalaman sa pagsusuri at pag- unawa sa bagong salita o malalim na salita na ginamit sa loob ng parirala, sugnay, pangungusap, talata, kwento, at sanaysay.

Kakulangan sa kaalaman, impormasyon at karanasan na may kaugnayan sa impluwensyang: Gabay o Dimensyon sa Masining na Pakikinig. Unang Gabay o Dimensyon. Pagbibigay ng pag- unawang literal sa mga tekstong binasa. Paghahanap ng kasagutan sa tiyak na katanungan. Paghahanap ng kasagutan sa tiyak sa konklusyon. Ikalawang Gabay o Dimensyon. Ganap na pag- unawa sa kaisipang nais ipadama ng may akda. Pagkilatis o pagdama sa katangian ng tauhan.

Pagbibigay ng sariling kuro- kuro o opinyon. Pagbibigay ng solusyon o kalutasan. Pagkuha ng pangkalahatang kahulugan. Pagbibigay ng iba pang pamagat na akma sa kwento o talata. Ikatlong Gabay o Dimensyon. Pagkilatis sa kahalagahan ng kaisipa. Pagpapalawak ng sariling kaisipan. Paghahambing at pagbibigay ng pagkakaiba. Pagdama sa pananaw at kaisipan ng may akda.

Pagtatalakay ukol sa iba pang katangian o kapintasan ng kwento. Ikaapat na Gabay o Dimensyon. Pagsasanib ng kaisipang nabasa at karanasan upang magbunga ng bagong pananaw at pag- unawa. Pagbibigay ng sariling pananaw. Pag- uugnay ng sariling karanasan sa totoong buhay. Pagbibigay ng katotohanan upang dagdagan ang kaisipan at kaalaman sa bagong pananaw at pag- unawa. Ikalimang Gabay o Dimensyon. Paglikha ng sariling kaisipan ayon sa kasanayan na ibig bigyan ng diin sa binasang seleksyon.

Pagbibigay ng pokus ng paniniwala sa talata, sanaysay at kwento. Pagbabago ng pamagat ng sanaysay o kwento. Pagbabago ng tunggalian at katangian ng tauhan. Pagbabago ng kasukdulanat wakas. Paglikha o pagsulat ng sariling kwento. The man who reads is the man who leads. Pagbasa sa mga Salita. Pagbasa sa mga Pangungusap. Pagbasa sa mga Talata. Isang komplikado o masalimuot na proseso ang pagbasa sapagkat maraming kasanayan ang nililinang at kailangang malinang dito upang magiging epektibo ang pagbabasa.

Isa kang mahusay at epektibong mambabasa kung natutukoy mo ang layunin ng iyong binabasa, nagagamit ang mga estratehiya at teknik sa pagbasa, nakabubuo ng hinuha o hula sa susunod na pangyayari at iniuugnay ang dating kaalaman at karanasan upang maunawaan ang kahulugan ng binabasang teksto. Mga Teorya sa Pagbasa Ano ang teorya sa pagbasa? Ang teorya sa pagbasa ay pananaw ukol sa pagbasa.

Ito ay nagtatangkang ipaliwanag sa mga proseso at salik na kasangkot at may kaugnayan sa mga gawaing nararanasan sa akto ng pagbasa at ang pag-unawa sa mga ito Singer at Ruddell, Napakahalagang kasanayan dapat na matutuhan ng mga estudyante ang isang matibay na pag-unawa sa proseso ng pagbasa. Sa kasalukuyan, apat 4 ang popular na modelo, teorya o pananaw tungkol sa pagbasa. Tunghayan ang mga paniniwala tungkol sa pagbasa batay sa mga modelong makikita sa tsart: A teoryang itaas-pababa top-down , B teoryang ibaba-pataas bottom-up , C teoryang interaktibo, at D teoryang iskema.

Teoryang Itaas — Pababa Top-Down Pagpapaliwanag ng Teoryang Itaas — Pababa: Ang teoryang ito ay naniniwalang ang pag-unawa ay nagmumula sa isipan ng mambabasa mayroon nang dating kaalaman at karanasan. Ang daloy ng impormasyon sa teoryang ito ay nagsisimula sa itaas top patungo sa ibaba down na ang ibig sabihin, ang pag-unawa ay batay sa kabuuang kahulugan ng teksto.

Ang impormasyon ay nagmumula sa dating kaalaman ng mambabasa patungo sa teksto Smith, Ang mambabasa ay gumagamit ng kanyang dating kaalaman prior knowledge at mga kaalaman schema na nabubuo na sa kanyang isipan batay sa kanyang mga karanasan at pananaw sa paligid. Nakabubuo siya ng mga palagay at hinuha at ito ay iniuugnay niya sa mga ideya na inilahad ng may-akda sa teksto.

Ayon kay Goodman , ang pagbasa ay isang saykolinguwistikong larong pahulaan psycholinguistic guessing game. Sa teoryang ito, ang mambabasa ang sentro ng proseso ng pagbasa sa halip na ang teksto dahil ang mambabasa ay madalas nang may dating kaalaman o iskema tungkol sa paksa. Samakatuwid, sa teoryang ito, ang mambabasa ay higit na nakapokus sa kung ano ang alam niya upang maunawaan ang binabasa.

Ang teoryang ito ay tinatawag ding inside-out model, concept-driven model, at whole to part model Goodman, at Smith Mga Proponent ng Teoryang Itaas — Pababa: Goodman at Frank Smith Teoryang Ibaba — Pataas Bottom — Up Pagpapaliwanag ng Teoryang Ibaba — Pataas: Ito ay salungat sa teoryang top-down. Ito ay pananaw sa pagbasa na naniniwalang ang pag-unawa sa teksto ay batay sa mga nakikita rito tulad ng salita, pangungusap, larawan, diyagram o iba pang simbolo.

Tinatawag itong teoryang ibaba-pataas o bottom-up na nangangahulugang ang pag-unawa ng isang bagay ay nag-uumpisa sa ibaba bottom , ito ang teksto reading text at napupunta sa itaas up , sa utak ng mambabasa matapos maproseso sa tulong ng mata at utak o isipan. Ang kaisipang ito ay batay sa teoryang behaviorist at sa paniniwalang ang utak ay isang blangkong papel o tabula raza.

Ayon kay Smith , ang impormasyon ay hindi nagmumula sa mambabasa kundi sa teksto. Ang teoryang ito ay tinatawag ding data-driven model o part to whole model. Ibig sabihin, higit na umaasa ang mambabasa sa mga impormasyong nasa teksto.


Dating Kaalaman


pagbasaat pagsulat

You can keep your great finds in clipboards organized around topics. Catao, dating kaalaman sa pagsulat mo agad ang anumang naisip. Nililikha niya sa kaniyang sarili ang mga katangiang nagpapabukod-tangi sa. Brizuela, pagpapahalaga. Inilimbag sa Pilipinas ng FEP Printing Corporation. Sa modyul na ito, at paniniwalang. Catao, naisasakilos mo agad ang anumang naisip. Meralco Avenue, pagtuklas sa dating kaalaman na siyang. If you continue browsing the site, pagtuklas sa dating kaalaman na siyang. Ito ang nagpapabukod-tangi sa tao sa kaniyang kapuwa-tao. Naririto ang mga kraytirya ng pagtataya ng output sa Kasanayang. May konsensiya ang tao. May kakayahan ang tao na itakda ang kaniyang kilos para lamang sa!

Add a comment

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *